За информация: 098 8771224

Гаранцията започва да тече от датата на продажбa.

Уредът губи гаранционният срок в следните случаи:
а) при изгубена гаранционна карта;
б) при опит за ремонт от неоторизиран сервиз;
в) при повреди, причинени от неправилна експлоатация;
г) при нарушаване на физическата цялост на изделието;
д) при електрическо или друго въздействие, различно от нормалната експлоатация на продукта.

Гаранцията не покрива компоненти на продукта с ограничен срок на годност, описани по-долу в условията (батерии, консумативи и др.).

Фирмата не гарантира непрекъсната или безаварийна работа на техниката. Упражняването на права по търговската гаранция и рекламации се извършва устно или писмено, като потребителят е длъжен да представи: дефектиралия продукт; фискален бон, фактура или стокова разписка с която е закупен продукта, изцяло попълнена гаранционната карта в оригинал, подписана и подпечатана от търговеца, други документи, установяващи претенцията по основание и размер. Гаранцията не е валидна в случай на: изтрити, липсващи, променени или непълни данни в гаранционната карта или идентификационните стикери на продукта или негови части; неправилна експлоатация; неправилно включване към електрическата мрежа; повреди, причинени от неправилна употреба на уреда; изтрити или променени производствени настройки на техниката, извършен ремонт или други промени от неоторизирани лица; причинен дефект от пряко или косвено използване на части, които не са дадени от продавача или сервиза; свързване на техниката към несертифицирано допълнително оборудване.

Сервизът ще отремонтира продукти, които са в гаранционен срок и които подлежат на гаранционен сервиз в рамките на 1 месец, считано от датата на съставяне на сервизна поръчка с уникален идентификационнен код.

В случай, че повредата не може да бъде отстранена в упоменатия период, ние ще заменим продукта с нов от същия вид. Ако към момента няма наличности от оригиналния продукт, той ще бъде заменен с подобен с параметри, равностойни на оригиналния продукт.

При гаранционна подмяна на оригинална част с резервна, дефектиралата част става собственост на фирмата.

Ние не дължим компенсации на клиента за това, че продуктът е в сервиз и не може да бъде ползван от него за периода на ремонта.

 
Гаранцията не включва:

-незначителни неизправности или отклонения в характеристиките на продукта, които не са от значение за стойността и употребата по предназначение; повреда в резултат на: неправилна употреба, злополука, подправяне, физическо счупване, прекомерни механични въздействия, причиняващи външни или вътрешни счупвания, транспорт, време, природни бедствия, кражби, екстремни температури, токов удар, външни електрически или магнитни аномалии, замърсявания, разливания на течност, дим, облъчване, удар или падане на устройството, модификация, неподходяща физическа или работна среда, неправилна поддръжка от Ваша страна, непочистване на продукта, ремонт или подмяна поради козметични повреди и нормално износване/амортизиране.

-всички консумативни части на уредите – уплътнения, декаративни елементи, всякакъв вид държачи, програматорни копчета, дръжки,  крачета, колелца, тави, решетки, панти, стъкла, стъклени елементи, капаци, всички крепежни елементи по уреда.

Уредите са предназначени за домашна употреба! При употреба, различна от предноизложената, не се покрива гаранционно обслужване или то се изпълнява по сключен договор!

Внимание:

Преди да изпратите или оставите устройството за ремонт, внимателно преценете дали проблемът с Вашето устройство се покрива от гаранцията съгласно горните условия на ползване, описани в гаранционната карта; Ако в процеса на диагностика се окаже, че дефектът не може да се третира като гаранционен и откажете извънгаранционен ремонт, дължите такса за диагностика плюс транспортни разходи.

Средства за защита на потребителите от ЗПЦСЦУПС. Право на регресен иск

Чл. 33. (1) Когато стоките не отговарят на индивидуалните изисквания за съответствие с договора, на обективните изисквания за съответствие и на изискванията за монтиране или инсталиране на стоките, потребителят има право:
1. да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие;
2. да получи пропорционално намаляване на цената;
3. да развали договора.
(2) В случаите по ал. 1, т. 1 потребителят може да избере между ремонт или замяна на стоката, освен ако това се окаже невъзможно или би довело до непропорционално големи разходи за продавача, като се вземат предвид всички обстоятелства към конкретния случай, включително:
1. стойността, която би имала стоката, ако нямаше липса на съответствие;
2. значимостта на несъответствието, и
3. възможността да бъде предоставено другото средство за защита на потребителя без значително неудобство за потребителя.
(3) Продавачът може да откаже да приведе стоката в съответствие, ако ремонтът и замяната са невъзможни или ако биха довели до непропорционално големи разходи за него, като се вземат предвид всички обстоятелства, включително тези по ал. 2, т. 1 и 2.
(4) Потребителят има право на пропорционално намаляване на цената или да развали договора за продажба в следните случаи:
1. продавачът не е извършил ремонт или замяна на стоката съгласно чл. 34, ал. 1 и 2 или, когато е приложимо, не е извършил ремонт или замяна съгласно чл. 34, ал. 3 и ал. 4 или продавачът е отказал да приведе стоката в съответствие съгласно ал. 3;
2. появи се несъответствие въпреки предприетите от продавача действия за привеждане на стоката в съответствие; при несъответствие на стоки с дълготрайна употреба и на стоки, съдържащи цифрови елементи, продавачът има право да направи втори опит за привеждане на стоката в съответствие в рамките на срока на гаранцията по чл. 31;
3. несъответствието е толкова сериозно, че оправдава незабавно намаляване на цената или разваляне на договора за продажба, или
4. продавачът е заявил или от обстоятелствата е ясно, че продавачът няма да приведе стоката в съответствие в разумен срок или без значително неудобство за потребителя.
(5) Потребителят няма право да развали договора, ако несъответствието е незначително. Тежестта на доказване за това дали несъответствието е незначително се носи от продавача.
(6) Потребителят има право да откаже плащането на оставаща част от цената или на част от цената, докато продавачът не изпълни своите задължения за привеждане на стоката в съответствие.

Чл. 34. (1) Ремонтът или замяната на стоките се извършва безплатно в рамките на разумен срок, считано от уведомяването на продавача от потребителя за несъответствието и без значително неудобство за потребителя, като се вземат предвид естеството на стоките и целта, за която са били необходими на потребителя.
(2) За стоки, различни от стоките, съдържащи цифрови елементи, ремонтът или замяната на стоките се извършва безплатно в рамките на един месец, считано от уведомяването на продавача от потребителя за несъответствието и без значително неудобство за потребителя, като се вземат предвид естеството на стоките и целта, за която са били необходими на потребителя.
(3) Когато несъответствието се отстранява чрез ремонт или замяна на стоките, потребителят предоставя стоките на разположение на продавача. При замяна на стоките продавачът взема заменените стоки обратно от потребителя за своя сметка.
(4) Когато извършването на ремонт изисква демонтирането на стоките, които са били инсталирани съобразно тяхното естество и цел, преди да се появи несъответствието, или когато тези стоки трябва да бъдат заменени, задължението на продавача да ремонтира или да замени стоките включва демонтирането на стоките, които не съответстват, и инсталирането на заместващите стоки или на ремонтираните стоки, или поемане на разходите за демонтиране и инсталиране на стоките.
(5) Потребителят не дължи заплащане за обичайната употреба на заменените стоки за времето преди тяхната замяна.

Чл. 35. Намаляването на цената е пропорционално на разликата между стойността на получените от потребителя стоки и стойността, която биха имали стоките, ако нямаше липса на съответствие.

Чл. 36. (1) Потребителят упражнява правото си да развали договора чрез заявление до продавача, с което го уведомява за решението си да развали договора за продажба.
(2) Когато несъответствието се отнася само за някои от стоките, доставени съгласно договора за продажба, и е налице основание за разваляне на договора съгласно чл. 33, потребителят има право да развали договора за продажба само по отношение на тези стоки, които не съответстват, както и по отношение на всички други стоки, които е придобил заедно със стоките, които не съответстват, ако не може разумно да се очаква, че потребителят ще се съгласи да запази само стоките, които съответстват.
(3) Когато потребителят развали договора за продажба изцяло или частично само по отношение на някои от доставените съгласно договора за продажба стоки, потребителят връща тези стоки на продавача без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е уведомил продавача за решението си да развали договора за продажба. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят е върнал или изпратил стоките обратно на продавача преди изтичането на 14-дневния срок. Всички разходи за връщане на стоките, в т.ч. експедиране на стоките, са за сметка на продавача.
(4) Продавачът възстановява на потребителя заплатената цена за стоките след тяхното получаване или при представяне на доказателство от потребителя за тяхното изпращане на продавача. Продавачът е длъжен да възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя.

Чл. 37. (1) Потребителят може да упражни правата си по този раздел, както следва:
1. за стоки, различни от стоки, съдържащи цифрови елементи, в срок до две години, считано от доставянето на стоката;
2. за стоки, съдържащи цифрови елементи, когато договорът за продажба предвижда еднократно предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга, независимо от това дали несъответствието се дължи на физическите или цифровите елементи на стоката, в срок до две години, считано от доставянето на стоката и предоставянето на цифровото съдържание или цифровата услуга или в рамките на периода от време, посочен в чл. 31, ал. 1 и 2, без да се възпрепятства прилагането на чл. 28, ал. 3, т. 1;
3. за стоки, съдържащи цифрови елементи, когато договорът за продажба предвижда непрекъснато предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга за определен период от време, независимо от това дали несъответствието се дължи на физическите или цифровите елементи на стоката, в срок до две години, считано от доставянето на стоката и от започването на непрекъснато предоставяне на цифровото съдържание или цифровата услуга;
4. за стоки, съдържащи цифрови елементи, когато договорът за продажба предвижда непрекъснато предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга за период, по-дълъг от две години, и несъответствието се дължи на цифровите елементи на стоката, потребителят може да упражни правата си по този раздел в рамките на срока на действие на договора.
(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за извършване на ремонт или замяна на стоката.
(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с други срокове за предявяване на иск, различни от тези по ал. 1.

Продавачът не носи отговорност за промяна на личното мнение на Купувача. Например: купувачът е заявил и получил червен хладилник, монтирал го е и го използва вече известно време, но в последствие решава, че не е доволен от цвета, който не съответства на новобоядисаната стена в хола му. Има ли право да върне хладилника и да изиска заплатената сума обратно? Отговор: Не. Може да предяви рекламация относно работата му (ако има някакъв производствен дефект или несъответствие с договора за продажба), но не и заради променено лично убеждение, при положение, че вече е монтиран и използван.